Referat fra Generalforsamlingen 2020

 

Formand Poul Arne Olsen bød velkommen.

1. Bestyrelsen foreslog Henrik Obelitz som dirigent og Henrik O blev valgt. Henrik O takkede for valget.

2. Ordet blev givet til formanden, som fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. I korte træk, fremlagde formanden fremlagde at der nu sker ændringer i tilskudsordningen. Dette bla. grundet indmeldinger, som alene er baseret på et fedt tilskud fra klubben, uden at medlemmet egentlig deltager i klubbens yderligere arrangementer. Bestyrelsen har haft møde med holdlederne og af dette fremgik, at C holdet ikke har nok tilslutning. B har i 2019 haft en god sæson og A samt A+, sammenlægges typisk efter sommerferien. C holdet nedlægges og der vil fremadrettet være et B, A og A+ hold. Beretningen blev GODKENDT.

3. Kassereren fremlagde regnskabet. Vanen tro, budgetteres med et underskud som i 2020 beløber sig til kr. 20.546,-. Lad os håbe det kan holde denne gang Efter generalforsamlingen, sendt til alle medlemmer. Regnskabet blev GODKENDT.

4. Kassereren lagde på bestyrelsens vegne op til, at kontingentet på kr. 400,- - forblev uændret. Partneraftalen vedlægges referatet, ifølge formanden. GODKENT.

5. Ingen forslag var indkommet.

6. Poul Arne var på valg og blev genvalgt. Henrik Bruun var på valg og grundet flytning fra området, modtog han ikke genvalg. Forbliver dog medlem. Kenneth Guldager blev valgt til bestyrelsen i stedet.

7. Thomas Theilgaard blev genvalgt til suppleant.

8. Frank Lind blev genvalgt som revisor. Ingen revisor suppleant valgt.

9. Henrik Bruun blev overrakt en dejlig kurv, med alt godt til ganen.

Generalforsamlingen afsluttet af Henrik O Poul Arne gennemgik kalenderen for 2020, med ture etc. Referent Henrik Bruun, 2502-2020